Öldüüüür ...........!

  • 0
  • 1.047
Yazı Boyutu:

"Dinler,genel olarak cana kıymayıbüyük günah olarak kabul etmişlerdir. Yahudiliğin on emrinden biri “insanöldürmeyeceksin”dir. Hıristiyanlık da insan canına kıymayı büyük günahlardanbiri olarak kabul eder. İslam dini bu konuda daha duyarlı davranmış, şöylebuyurmuştur:

“İşte bu yüzdendir ki İsrailoğulları'na şöyle yazmıştık: Kim, bir canaveya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bircana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her kim bir canı kurtarırsabütün insanlığı kurtarmış gibi olur.” (Maide 32)

Birbaşka ayette de Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebediyen kalacağıcehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için büyük bir azaphazırlamıştır.” (Nisa 93) 

İnsanındoğuştan sahip olduğu temel haklardan biri de yaşam hakkıdır. İnsan hayatı,İslam dini ve yasalar tarafından güvence altına alınmış, suçsuz yere ve kastenbir cana kıymak büyük bir suç sayılmıştır. Can, Allah’ın bir emanetidir.Allah’ın verdiği bu emaneti alma hakkı ancak O’nun iznine tabidir.Peygamberimiz, veda hutbesinde haksız yere cana kıymanın yasaklanmış olduğunubir kez daha vurgulamış, can, mal ve namusun kutsal olduğunu ve bunlarakastetmenin haram olduğunu belirtmiştir. 

D
ünyanınhiçbir yasasında, haksız yere birini öldürmek cezasız bırakılmamıştır. Bu dainsanların, başkasını öldürme konusunda ortak tepkiye sahip olduklarını ortayakoymaktadır.(dr.ali kuzudişli).

D
ünyanınen çok taraftarı olan dinlerin hiç birisi birbirinizi öidürün demiyor.

A
mainsanlar sürekli birbirini öldürüyor ve daha iyi,daha çok öldürebilmek içindesürekli kafa patlatıyor.

P
eki buinsanlar, sürekli birbirlerini öldürmeye çalışanlar hangi dinden ?

Y
üzyıllarca Hiristiyanlar Hıristiyanları,Hırıstiyanlar daha yeni bindokuzyüzlüyıllarda musevileri,Hıristiyanlar Müslümanlar işteIrakta,Afganistanda,Hıristiyanlarda Wietnamda ne dininden olduklarınıbilmedikleri insanları öldürüyorlar,öldürdüler ve devam ediyorlar.

M
üslümanlarbirbirlerini öldürüyor,mezhep farkı diyor öldürüyor,Ülkeyi öyle yönetme böyleyönetilsin diye öldürüyor.para için öldürüyor,petrol için öldürüyor.

M
usevi,Müslümanı, Müslüman Hristiyanı,Sünni Nasturiyi,Şii Sünniyi,Yahudi Müslümanıhabire öldürüyor.müslüman Hinduyu,Hindu Müslümanı öldürüyor,o toprak senindibenimdi diyor öldürüyor.

N
eoluyor? Nasıl bir çılgınlık bu öldürelim derken kendileride ölüyor.

T
oplumlarböyleyken özeldede insanlar birbirini öldürmeye çalışıyor,

T
rafikte,önüme geçtin diyor öldürüyor,Kapısında yattığı şiirler döktürdüğü sevgilisinikendini terk etti diye öldürüyor,kendine çocuklar doğuran kadını dövüyor,dayağa isyan etti diye öldürüyor,işten atılınca öldürüyor,borcunu ödemedi diyeöldürüyor,gürültü yaptı diye öldürüyor,öldürüyor,öldürüyor..

T
ümİnsanlara ne oldu ?En gelişmişlerde,en refah içindekilerde,en fakirlerde herkes öldürmeye planlanlanmış gibi.

G
itgideyükselen bir öldürme şehveti yaşanıyor!

A
cıyorumbu insanlara bu kadar çırpınmalarına ne gerek var bıraksalar insanlar zatenkendikendilerine ölüyorlar !

B
u acelene gerçekten anlamıyorum.!

Ş
imdişuna kulak verelim :

B
ir Zenhikâyesi:" Birbirine rakip iki tapınak vardı. Bu tapınakların ustaları,müritlerinden diğer tapınağa bakmamalarını istiyorlardı. Bu iki rahibin debirer çocuk hizmetçisi vardı. İlk tapınağın rahibi, hizmetçisine ''diğerininhizmetçisi ile sakın konuşma, o insanlar tehlikeli'' dedi. Ama çocuklarçocuktur. Yolda karşılaşmışlar ve ilk tapınağın hizmetçisi sormuş' 'nereye gidiyorsun?Diğeri yanıtlamış ''rüzgâr beni nereye götürürse''.Tapınakta söylenen Zenhikâyelerini dinlemiş olmalı. Harika bir cümle! saf Tao. Ancak ilk çocuk çokutanmış, bozulmuş ve verecek bir yanıt bulamamıştı. Öfkelenmişti suçlulukduygusu içindeydi. ''Ustam, bu insanlarla konuşmamamı söylemişti. Bu insanlargerçekten tehlikeli. Bu ne biçim bir yanıt? Beni aşağıladı'' Olanları ustasınaanlatmış, konuştuğu için özürler dilemiş, haklıymışsınız, o insanlar gerçektengarip, onun tıpkı benim gibi pazara gittiğini biliyordum, ama bana verdiğicevaba bakın dedi. Usta konuşmuş,''seni uyarmıştım ama dinlemedin. Şimdi bak,yarın aynı yerde dur. O geldiği zaman ''nereye gidiyorsun? diye sor aynı cevabıverecektir. O zaman senin de bir az daha felsefi olman gerekir. Yani,''ayaklarınyok mu?'' dersin. Çünkü ruh bedensizdir ve rüzgâr ruhu hiç bir yere götüremez.Buna ne dersin? demiş. Çocuk tamamen hazır olmak istiyordu. Bütün gecemizanseni kafasında tekrarladı. Ertesi sabah erkenden oraya gitti ve beklemeyebaşladı. Diğer çocuk tam vaktinde geldi. Çok mutluydu. Şimdi ona gerçekfelsefenin ne olduğunu gösterecekti. ''Nereye gidiyorsun?'' diye sordu vebekledi. Ancak diğer oğlan ''pazardan taze sebze alacağım'' dedi. Şimdiöğrendiği o felsefeyi ne yapacaktı? Hayat böyledir. Onun için hazırlıkyapamazsın. Onu hazır bir şekilde bekleyemezsin. Güzelliği bu, anlamı bu. Herzamanşaşırtır ve sürprizlerle gelir. Her anın sürprizlerle dolu olduğunu veönceden hazırlanan hiç bir yanıtın uygulanabilir olmadığını görürsün, eğer gözlerinvarsa."*

(*Kaynak:http://www.estanbul.com/osho-147937.html) 
 

YORUM YAZ